موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پرندک

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پرندک

Parandak Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مرکزی
شهر
پرندک
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پرندک در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۷%
زن بیش از ۱۰ نفر ۷۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پرندک در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 13 درصد از البرز، 7 درصد از مازندران، 7 درصد از سمنان، 7 درصد از آذربایجان شرقی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پرندک در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی ارشد حسابرسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت بیمه
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی حسابرسی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد بانکداری اموربانکی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲ %