موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارس

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارس

Pars Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارس در آرمانگر عضو هستند که ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۹%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارس در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 24 درصد از البرز، 18 درصد از فارس، 6 درصد از بوشهر، 6 درصد از کرمانشاه، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۷%
۴۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارس در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی EMBA
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی شهرسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی کشاورزی تولیدات گیاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %