مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ص)

مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ص)

Payambareazam Higher Education Complex

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ص) در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ص) در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 8 درصد از هرمزگان، 8 درصد از زنجان، 8 درصد از خوزستان، 8 درصد از اصفهان، 8 درصد از آذربایجان غربی، 8 درصد از البرز، و ۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم(ص) در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی آموزش ابتدایی معلمان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی زبان و ادبیات آلمانی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی شیمی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %