دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

Payame Noor University of Ahvaz

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
اهواز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز اهواز در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۳۳%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۶۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز اهواز در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از خوزستان، 7 درصد از تهران، و ۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۵۰ نفر
۸۸%
۸۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز اهواز در آرمانگر عضو هستند که ۸۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۸۲%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۱۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد فیزیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۴%
۵۴ %