دانشگاه پیام نور مرکز آمل

دانشگاه پیام نور مرکز آمل

Payame Noor University of Amol

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
آمل
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز آمل در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز آمل در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از مازندران، 6 درصد از اردبیل، 6 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
بیش از ۱۰ نفر
۸۸%
۸۸%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز آمل در آرمانگر عضو هستند که ۹۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۹۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی علوم تربیتی مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی روانشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دبیری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %