دانشگاه پیام نور مرکز اراک

دانشگاه پیام نور مرکز اراک

Payame Noor University of Arak

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مرکزی
شهر
اراک
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز اراک در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۱%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز اراک در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از مرکزی، 18 درصد از تهران، 6 درصد از لرستان، و ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مرکزی
بیش از ۱۰ نفر
۶۱%
۶۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز اراک در آرمانگر عضو هستند که ۸۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۸۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مدیریت پروژه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی آب و هوا شناسی جغرافیا
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران مدیریت پروژه
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی اقتصاد
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳ %