دانشگاه پبام نور مرکز بهشهر

دانشگاه پبام نور مرکز بهشهر

Payame Noor University of Behshahr

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
بهشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پبام نور مرکز بهشهر در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پبام نور مرکز بهشهر در آرمانگر عضو هستند که ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از گلستان، 22 درصد از مازندران، 22 درصد از تهران، 11 درصد از خوزستان، 11 درصد از ایلام، 11 درصد از مرکزی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پبام نور مرکز بهشهر در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی تربیت بدنی دبیری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی علوم اجتماعی پژوهش
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %