دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند

دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند

Payame Noor University of Birjand

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان جنوبی
شهر
بیرجند
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند در آرمانگر عضو هستند که ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خراسان جنوبی، 23 درصد از خراسان رضوی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان جنوبی
بیش از ۱۰ نفر
۷۷%
۷۷%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند در آرمانگر عضو هستند که ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک خراسان جنوبی، 23 درصد از خراسان رضوی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی شهرسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حسابداری دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %