دانشگاه پیام نور مرکز بروجن

دانشگاه پیام نور مرکز بروجن

Payame Noor University of Brojen

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
چهارمحال و بختیاری
شهر
بروجن
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز بروجن در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز بروجن در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از چهارمحال و بختیاری، 17 درصد از اصفهان، 8 درصد از خوزستان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۷۵%
۷۵%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز بروجن در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی حسابرسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
دکترا حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی فیزیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی زمین شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %