دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار

Payame Noor University of Garmsar

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سمنان
شهر
گرمسار
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۹%
زن بیش از ۱۰ نفر ۶۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار در آرمانگر عضو هستند که ۷۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 9 درصد از سمنان، 4 درصد از فارس، 4 درصد از خراسان جنوبی، 4 درصد از خراسان رضوی، 4 درصد از البرز، 4 درصد از گلستان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۷۰%
۷۰%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۵۲%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی اقتصاد نظری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی آمار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴ %