دانشگاه پیام نور واحد حسن آباد

دانشگاه پیام نور واحد حسن آباد

Payame Noor University of Hasanabad

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد حسن آباد در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد حسن آباد در آرمانگر عضو هستند که ۷۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 7 درصد از البرز، 7 درصد از آذربایجان شرقی، 7 درصد از خراسان شمالی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۷۹%
۷۹%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد حسن آباد در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی فیزیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت پروژه
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی تاریخ
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %