دانشگاه پیام نور مرکز ایلام

دانشگاه پیام نور مرکز ایلام

Payame Noor University of Ilam

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
ایلام
شهر
ایلام
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز ایلام در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز ایلام در آرمانگر عضو هستند که ۹۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از ایلام، 6 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
ایلام
بیش از ۱۰ نفر
۹۴%
۹۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز ایلام در آرمانگر عضو هستند که ۹۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک ایلام، 6 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی حقوق قضایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی کشاورزی مدیریت و آبادانی روستاها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی تربیت بدنی بدنی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی تاریخ
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %