دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

Payame Noor University of Isfahan

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۳۸%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۶۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از اصفهان، 5 درصد از تهران، 5 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
بیش از ۵۰ نفر
۸۰%
۸۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۸۰%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۱۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی فیزیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی کتابداری اطلاع رسانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی پزشکی بیومکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۸%
۵۸ %