دانشگاه پیام نور واحد اسلامشهر

دانشگاه پیام نور واحد اسلامشهر

Payame Noor University of Islamshahr

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد اسلامشهر در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%
زن بیش از ۱۰ نفر ۸۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد اسلامشهر در آرمانگر عضو هستند که ۹۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 5 درصد از هرمزگان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۹۵%
۹۵%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد اسلامشهر در آرمانگر عضو هستند که ۹۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک تهران، 5 درصد از هرمزگان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی اقتصاد کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حقوق علوم سیاسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %