دانشگاه پیام نور مرکز کرج

دانشگاه پیام نور مرکز کرج

Payame Noor University of Karaj

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
البرز
شهر
کرج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز کرج در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۲۷%
زن بیش از ۵۰ نفر ۷۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز کرج در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از البرز، 30 درصد از تهران، و ۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
بیش از ۵۰ نفر
۶۲%
۶۲%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۳۰%
۳۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز کرج در آرمانگر عضو هستند که ۸۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۸۴%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۱۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی صنایع غذایی کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی روانشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۰%
۵۰ %