دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

Payame Noor University of Kerman

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمان
شهر
کرمان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۷%
زن بیش از ۱۰ نفر ۷۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۷۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از کرمان، 6 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمان
کمتر از ۵۰ نفر
۷۹%
۷۹%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز کرمان در آرمانگر عضو هستند که ۸۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۸۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی تربیت بدنی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد شیمی آلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۹%
۴۹ %