دانشگاه پیام نور کردستان

دانشگاه پیام نور کردستان

Payame Noor University of Kordestan

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کردستان
شهر
سنندج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور کردستان در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۳%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور کردستان در آرمانگر عضو هستند که ۷۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از کردستان، ، و ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کردستان
کمتر از ۵۰ نفر
۷۸%
۷۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور کردستان در آرمانگر عضو هستند که ۹۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۹۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی روانشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی علوم تربیتی پیش دبستانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸ %