دانشگاه پیام نور واحد لواسانات

دانشگاه پیام نور واحد لواسانات

Payame Noor University of Lavasanat

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد لواسانات در آرمانگر عضو هستند که ۷۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%
زن بیش از ۱۰ نفر ۷۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد لواسانات در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 12 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۸۸%
۸۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد لواسانات در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک تهران، 12 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی منابع طبیعی محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی روانشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %