دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت

دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت

Payame Noor University of Mahdasht

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
البرز
شهر
ماهدشت
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
زن بیش از ۱۰ نفر ۶۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از البرز، 20 درصد از تهران، 7 درصد از آذربایجان شرقی، 7 درصد از مازندران، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی اقتصاد کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی روانشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی الهیات تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی کشاورزی مکانیزاسیون
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد بودجه و مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %