دانشگاه پیام نور مشهد

دانشگاه پیام نور مشهد

Payame Noor University of Mashhad

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مشهد در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۴۲%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۵۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مشهد در آرمانگر عضو هستند که ۷۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 5 درصد از البرز، 4 درصد از خراسان شمالی، و ۱۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
بیش از ۵۰ نفر
۷۴%
۷۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مشهد در آرمانگر عضو هستند که ۶۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۶۶%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی اقتصاد کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ریاضی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۶%
۵۶ %