دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت

دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت

Payame Noor University of Pakdasht

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
پاکدشت
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
زن بیش از ۱۰ نفر ۶۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت در آرمانگر عضو هستند که ۹۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 7 درصد از آذربایجان غربی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۹۳%
۹۳%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز پاکدشت در آرمانگر عضو هستند که ۸۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی الهیات تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی علوم اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی کشاورزی گیاهان دارویی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد اقتصاد نظری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲ %