دانشگاه پپیام نور واحد پیرانشهر

دانشگاه پپیام نور واحد پیرانشهر

Payame Noor University of Piranshahr

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان غربی
شهر
پیرانشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پپیام نور واحد پیرانشهر در آرمانگر عضو هستند که ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پپیام نور واحد پیرانشهر در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان غربی، 14 درصد از هرمزگان، 14 درصد از همدان، 14 درصد از زنجان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۵۷%
۵۷%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه پپیام نور واحد پیرانشهر در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک آذربایجان غربی، 14 درصد از هرمزگان، 14 درصد از همدان، 14 درصد از زنجان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %
کارشناسی علوم تربیتی پیش دبستانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی فیزیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %