دانشگاه پیام نور مرکز قم

دانشگاه پیام نور مرکز قم

Payame Noor University of Qom

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
قمصر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز قم در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۱%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز قم در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از قم، 18 درصد از تهران، 11 درصد از البرز، 7 درصد از چهارمحال و بختیاری، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از کردستان، 4 درصد از خوزستان، 4 درصد از قزوین، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
قم
بیش از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز قم در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت پروژه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی تربیت بدنی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی آموزش ابتدایی علوم اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی راهنمایی و مشاوره
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۷%
۴۷ %