دانشگاه پیام نور مرکز رشت

دانشگاه پیام نور مرکز رشت

Payame Noor University of Rasht

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گیلان
شهر
رشت
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز رشت در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۰%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۶۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز رشت در آرمانگر عضو هستند که ۷۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از گیلان، 7 درصد از تهران، 5 درصد از مازندران، 5 درصد از خراسان رضوی، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گیلان
کمتر از ۵۰ نفر
۷۰%
۷۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز رشت در آرمانگر عضو هستند که ۷۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۷۰%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸ %