دانشگاه پیام نور مرکز ساری

دانشگاه پیام نور مرکز ساری

Payame Noor University of Sari

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
پاسارگاد

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز ساری در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۸%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز ساری در آرمانگر عضو هستند که ۷۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از مازندران، 17 درصد از تهران، 4 درصد از خراسان شمالی، 4 درصد از البرز، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
بیش از ۱۰ نفر
۷۴%
۷۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز ساری در آرمانگر عضو هستند که ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد شیمی آلی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره خانواده
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰ %
کاربران منتخب