دانشگاه پیام نور مرکز سمنان

دانشگاه پیام نور مرکز سمنان

Payame Noor University of Semnan

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سمنان
شهر
سمنان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز سمنان در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز سمنان در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سمنان، 23 درصد از تهران، 8 درصد از اصفهان، 8 درصد از خوزستان، 8 درصد از البرز، 8 درصد از آذربایجان شرقی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۴۶%
۴۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز سمنان در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مرمت و احیای ابنیه تاریخی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی علوم سیاسی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %