دانشگاه پیام نور مرکز شهریار

دانشگاه پیام نور مرکز شهریار

Payame Noor University of Shahriar

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
شهریار
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز شهریار در آرمانگر عضو هستند که ۷۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۰%
زن بیش از ۱۰ نفر ۷۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز شهریار در آرمانگر عضو هستند که ۷۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 22 درصد از البرز، 4 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۷۴%
۷۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز شهریار در آرمانگر عضو هستند که ۹۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۹۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی علوم کامپیوتر سیستمهای اطلاعاتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %