دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب

دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب

Payame Noor University of Tehranjounoob

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۳۸%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۶۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 8 درصد از البرز، 5 درصد از لرستان، و ۲۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۶۴%
۶۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۵۵%
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۳۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد تربیت بدنی آسیب شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد تربیت بدنی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۷%
۵۷ %