دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق

دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق

Payame Noor University of Tehranshargh

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق در آرمانگر عضو هستند که ۷۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۲۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۲۶%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۷۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 6 درصد از البرز، 4 درصد از مرکزی، 4 درصد از خراسان رضوی، 4 درصد از مازندران، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۶۹%
۶۹%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۶۳%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۲۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد ریاضی آمار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد شیمی آلی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوشیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد MBA استراتژی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی فیزیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد ریاضی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۱%
۵۱ %