دانشگاه پیام نور واحد ارومیه

دانشگاه پیام نور واحد ارومیه

Payame Noor University of Urmia

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان غربی
شهر
ارومیه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۵۹%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۸۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از آذربایجان غربی، 5 درصد از کرمانشاه، 5 درصد از آذربایجان شرقی، و ۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان غربی
کمتر از ۵۰ نفر
۸۴%
۸۴%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور واحد ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۷۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۷۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی اقتصاد
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی اقتصاد نظری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۹%
۴۹ %