دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان

دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان

Payame Noor University of Zahedan

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
زاهدان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان در آرمانگر عضو هستند که ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۹%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان در آرمانگر عضو هستند که ۸۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سیستان و بلوچستان، 9 درصد از خراسان رضوی، 5 درصد از یزد، 5 درصد از فارس، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سیستان و بلوچستان
بیش از ۱۰ نفر
۸۲%
۸۲%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان در آرمانگر عضو هستند که ۹۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۹۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی صنایع دستی نگارگری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۲%
۴۲ %