دانشگاه پیام نور مرکز زنجان

دانشگاه پیام نور مرکز زنجان

Payame Noor University of Zanjan

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
زنجان
شهر
زنجان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۶۲%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از زنجان، 12 درصد از تهران، و ۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
زنجان
کمتر از ۵۰ نفر
۸۳%
۸۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۹۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۹۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد شیمی آلی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۴%
۳۴ %