موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پیام گلپایگان

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پیام گلپایگان

Payamgolpaygan Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
گلپایگان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پیام گلپایگان در آرمانگر عضو هستند که ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پیام گلپایگان در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 23 درصد از اصفهان، 15 درصد از خوزستان، 8 درصد از اردبیل، 8 درصد از فارس، 8 درصد از همدان، 8 درصد از چهارمحال و بختیاری، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۱%
۳۱%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پیام گلپایگان در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳ %
کارشناسی مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲ %