دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه خلیج فارس

Persian Gulf

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
بوشهر
شهر
بوشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه خلیج فارس در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۶۱%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۳۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه خلیج فارس در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از بوشهر، 31 درصد از فارس، 7 درصد از خوزستان، 6 درصد از تهران، و ۱۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
بوشهر
کمتر از ۵۰ نفر
۴۳%
۴۳%
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۳۱%
۳۱%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه خلیج فارس در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۶۳%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد کشاورزی اصلاح نباتات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۶%
۵۶ %