موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویش

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویش

Pooyesh Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
قمصر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویش در آرمانگر عضو هستند که ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویش در آرمانگر عضو هستند که ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 24 درصد از قم، 6 درصد از مرکزی، 6 درصد از زنجان، 6 درصد از اردبیل، 6 درصد از گیلان، 6 درصد از هرمزگان، 6 درصد از البرز، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۱%
۴۱%
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پویش در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر شبکه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مهندسی برق صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۸%
۲۸ %