حوزه علمیه قم

حوزه علمیه قم

Qom Seminary

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
موسسه آموزشی | سایر
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قم
شهر
قم
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از حوزه علمیه قم در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از حوزه علمیه قم در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 25 درصد از قم، 10 درصد از اصفهان، 10 درصد از یزد، 10 درصد از البرز، 5 درصد از کرمانشاه، 5 درصد از اردبیل، 5 درصد از خراسان رضوی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰%
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از حوزه علمیه قم در آرمانگر عضو هستند که ۷۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی فقه و اصول
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی زبان و ادبیات عربی فقه و اصول
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی حوزه علمیه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی علوم قرآنی حوزوی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ادیان و مذاهب
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی علوم حوزه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی الهیات علوم حوزوی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی الهیات علوم حوزوی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی الهیات فقه و معارف اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %