حوزه علمیه قم

حوزه علمیه قم

Qom Seminary

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
موسسه آموزشی | سایر
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قم
شهر
قم
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از حوزه علمیه قم در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۲%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از حوزه علمیه قم در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 19 درصد از قم، 15 درصد از البرز، 12 درصد از اصفهان، 8 درصد از یزد، 4 درصد از کرمانشاه، 4 درصد از اردبیل، 4 درصد از خراسان رضوی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵%
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از حوزه علمیه قم در آرمانگر عضو هستند که ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی فقه و اصول
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی زبان و ادبیات عربی فقه و اصول
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی حوزه علمیه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی الهیات علوم حوزوی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی فلسفه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی معارف اسلامی حوزوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی تحصیلات حوزوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی الهیات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی علوم قرآنی حوزوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %