دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

Ramin khozestan Agricultural Sciences and Natural Resources University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۸%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 8 درصد از لرستان، 8 درصد از تهران، 8 درصد از ایلام، 8 درصد از فارس، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از البرز، 4 درصد از سیستان و بلوچستان، 4 درصد از چهارمحال و بختیاری، 4 درصد از گلستان، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۶۲%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۵%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد کشاورزی ژنتیک و اصلاح دام
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد کشاورزی مدیریت و آبادانی روستاها
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی کشاورزی مکانیزاسیون
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد کشاورزی ترویج و آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد دامپروری تغذیه دام و طیور
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی کشاورزی گیاه پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی فضای سبز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی کشاورزی اصلاح نباتات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶ %