دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

Ramin khozestan Agricultural Sciences and Natural Resources University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در آرمانگر عضو هستند که ۳۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۱%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 11 درصد از لرستان، 7 درصد از فارس، 7 درصد از تهران، 7 درصد از ایلام، 4 درصد از مازندران، 4 درصد از گیلان، 4 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 4 درصد از آذربایجان شرقی، 4 درصد از کردستان، و ۱۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۶۱%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۳۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد کشاورزی ژنتیک و اصلاح دام
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد کشاورزی مدیریت و آبادانی روستاها
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی کشاورزی مکانیزاسیون
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد کشاورزی ترویج و آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد کشاورزی باغبانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد دامپروری علوم دامی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی کشاورزی پرورش طیور
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد دامپروری تغذیه دام و طیور
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۵%
۴۵ %