دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
پاسارگاد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۶%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از مازندران، 9 درصد از کردستان، 9 درصد از گلستان، 6 درصد از خراسان رضوی، 6 درصد از تهران، 6 درصد از خوزستان، 6 درصد از البرز، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
بیش از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک دکترا هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۵۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲۱%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
دکترا منابع طبیعی تکثیر و پرورش
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد صنایع غذایی تکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد کشاورزی ژنتیک و اصلاح دام
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد کشاورزی خاک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی کشاورزی زراعت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی جنگلداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
دکترا صنایع غذایی تکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۵۸%
۵۸ %