دانشگاه غیر انتفاعی غیر دولتی علم و هنر یزد

دانشگاه غیر انتفاعی غیر دولتی علم و هنر یزد

Science and Art University of Yazd

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
یزد
شهر
یزد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه غیر انتفاعی غیر دولتی علم و هنر یزد در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه غیر انتفاعی غیر دولتی علم و هنر یزد در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از یزد، 22 درصد از هرمزگان، 11 درصد از کرمان، 11 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۵۶%
۵۶%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه غیر انتفاعی غیر دولتی علم و هنر یزد در آرمانگر عضو هستند که ۸۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۸۹%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی مدیریت بانکداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %