دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق)

دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق)

Science and Arts University

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
ایزدخواست
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق) در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۶۵%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق) در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از یزد، 10 درصد از اصفهان، 6 درصد از تهران، 5 درصد از خراسان رضوی، 5 درصد از آذربایجان شرقی، و ۲۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
کمتر از ۵۰ نفر
۵۲%
۵۲%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق) در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۴۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد صنایع دستی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد صنایع دستی پژوهش در هنرهای سنتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۶۲%
۶۲ %