دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

Semnan University of Medical Scciences

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سمنان
شهر
سمنان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی سمنان در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی سمنان در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سمنان، 20 درصد از گلستان، 20 درصد از اصفهان، 10 درصد از کرمانشاه، 10 درصد از خراسان رضوی، 10 درصد از خوزستان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی سمنان در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰ %
کاردانی بهداشت مبارزه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد آزمایشگاه بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی روانشناسی گفتاردرمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی رادیولو‍ژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی کارشناس بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %