دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

Semnan University of Medical Scciences

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سمنان
شهر
سمنان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی سمنان در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی سمنان در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سمنان، 22 درصد از اصفهان، 22 درصد از گلستان، 11 درصد از خراسان رضوی، 11 درصد از کرمانشاه، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی سمنان در آرمانگر عضو هستند که ۷۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی روانشناسی گفتاردرمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی رادیولو‍ژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی بهداشت مبارزه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد آزمایشگاه بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %