دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

Shahidmadani University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
تبریز

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۳۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۳۶%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۶۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در آرمانگر عضو هستند که ۲۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان شرقی، 13 درصد از کردستان، 13 درصد از آذربایجان غربی، 10 درصد از تهران، 8 درصد از همدان، 5 درصد از مازندران، 5 درصد از هرمزگان، 5 درصد از گیلان، 5 درصد از کرمانشاه، و ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۶%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
دکترا زبان و ادبیات عربی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی مطالعات زنان
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۵%
۴۵ %
کاربران منتخب