دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

Shahrood University of Medical Scciences

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سمنان
شهر
شاهرود

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۸۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 14 درصد از همدان، 14 درصد از سمنان، 14 درصد از گلستان، 14 درصد از خراسان رضوی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۸۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳ %
کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مامایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %