دانشگاه شیخ بهایی

دانشگاه شیخ بهایی

Sheikh Bahaei University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه شیخ بهایی در آرمانگر عضو هستند که ۵۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۹%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه شیخ بهایی در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از اصفهان، 20 درصد از تهران، 7 درصد از فارس، و ۱۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۵۰ نفر
۶۱%
۶۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه شیخ بهایی در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۶۸%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶ %