دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز

دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز

Shiraz E learning Center

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
مجازی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۹۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از قزوین، 20 درصد از فارس، 10 درصد از هرمزگان، 10 درصد از خوزستان، 10 درصد از آذربایجان غربی، 10 درصد از تهران، 10 درصد از بوشهر، 10 درصد از اصفهان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی بانکداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی مهندسی برق ابزار دقیق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی مهندسی برق صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مدیریت سایر گرایشها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق ابزار دقیق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %