دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Shiraz University of Medical Scciences

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۸%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از فارس، 12 درصد از آذربایجان شرقی، 12 درصد از تهران، 8 درصد از البرز، 4 درصد از مرکزی، 4 درصد از کرمان، 4 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 4 درصد از کرمانشاه، 4 درصد از هرمزگان، 4 درصد از اصفهان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی شیراز در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی کارشناس بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد علوم تغذیه و رژیم درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی پرستاری مراقبتهای ویژه
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی تغذیه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی رادیولو‍ژی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
دکترا داروسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰ %