موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سوره تهران

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سوره تهران

Soore Institute of Higher Education

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سوره تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۰%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۶۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سوره تهران در آرمانگر عضو هستند که ۷۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 17 درصد از البرز، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۷۰%
۷۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سوره تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۶۴%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی علوم ارتباطات روابط عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت فرهنگی و هنری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی روابط عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی سینما کارگردانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی سینما کارگردانی تئاتر و هنر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی هنر گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد سینما ادبیات نمایشی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی معماری طراحی داخلی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۸%
۵۸ %