دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

Tabriz University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
تبریز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۶۴%
زن بیش از ۵۰ نفر ۳۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از آذربایجان شرقی، 18 درصد از آذربایجان غربی، 17 درصد از تهران، 7 درصد از اردبیل، 6 درصد از البرز، و ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان شرقی
بیش از ۵۰ نفر
۲۹%
۲۹%
آذربایجان غربی
کمتر از ۵۰ نفر
۱۸%
۱۸%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۱۷%
۱۷%
اردبیل
بیش از ۱۰ نفر
۷%
۷%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۲۳%
۲۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰۰ نفر ۴۶%
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۲%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۱۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۹۴%
۹۴ %