دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

Tarbiatmodares University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه تربیت مدرس در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۵۵%
زن بیش از ۵۰ نفر ۴۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه تربیت مدرس در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از تهران، 6 درصد از البرز، 5 درصد از فارس، 5 درصد از خوزستان، 5 درصد از مازندران، 4 درصد از آذربایجان غربی، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۵۰ نفر
۴۴%
۴۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۳۱%
۳۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه تربیت مدرس در آرمانگر عضو هستند که ۷۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک دکترا هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰۰ نفر ۷۶%
دکترا کمتر از ۵۰ نفر ۲۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

دکترا آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۸۷%
۸۷ %