دانشگاه فنی حرفه ای اردبیل

دانشگاه فنی حرفه ای اردبیل

Technical and Vocational University of Ardabil

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اردبیل
شهر
اردبیل
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای اردبیل در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۷۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای اردبیل در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اردبیل، 30 درصد از تهران، 10 درصد از گیلان، 10 درصد از سمنان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای اردبیل در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک اردبیل، 30 درصد از تهران، 10 درصد از گیلان، 10 درصد از سمنان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کاردانی تربیت بدنی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کاردانی مربی کودک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی گرافیک کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی اموراداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %